Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningen Lemvig Cykle Klub,der har hjemsted i Lemvig kommune,er stiftet den 18/2-03.
Foreningen er tilsluttet Dansk Cyklist union og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 Formål
Foreningens formål er at dyrke cykling på offentlig vej og mountain bike i skov, samt på anden måde virke for at fremme denne idræt.

§3 Medlemskab
Aldersgrænsen for optagelse som medlem, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 8 år dog således, at man skal være fyldt 14 år for at kunne dletage i landevejstræning og landevejsløb. Medlemmer i alderen 8 – 14 år kan deltage i mountain bike træning og mountain bike løb, såfremt træning og løb henvender sig i denne aldersgruppe. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejder.

§4 Indmeldelse
Indmeldelse i Lemvig Cykle Klub skal ske på lemvigck´s hjemmeside under klubinfo på indmeldelses forumlaren. For medlemmer under 18 år skal der udfyldes en forældre erklæring.

§5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kontingentår. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§6 Kontingent
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7 Restance
Er kontingent ikke betalt for det pågældende år inden betalingsfrist på udsendt /udleveret opkrævning, vil kassereren udsende en rykker. Betales ikke ud fra udsendt rykkerskrivelse – slettes medlemskab af Lemvig Cykle Klub. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

§8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførelse strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som i eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlem af foreningen i mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, eller med information på LCK´s hjemmeside og herunder udsendt nyhedsbrev, eller ved opslag i lokal dagblad eller ugeavis, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag. Det reviderede regnskab vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsent skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse, 2 i lige år og 3 i ulige år.7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

§11 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. §17 og §18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jf. §9. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13 Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

§14 Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomisk dispositioner over kr. 2500,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§15 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§16 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jf.§10. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§17 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutningen herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Vedtægter sidst ændret d. 10. februar 2011 med udgangspunkt i dagsorden under ordinær generalforsamling